Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
 
KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MÜBADELE İLAN
      Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken Ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif marka ve model 42 (Kırk İki ) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli Araç yaklaşık 20.000 kg hurda demir, yaklaşık 4.000 kg Alüminyum hurdası, yaklaşık 2.000 kg Elektronik hurda, yaklaşık 2.000 kg galvaniz malzeme, yaklaşık 3.000 kg atık kağıt, yaklaşık 2.800 kg atık madeni yağ ve yaklaşık 2500 kg ahşap malzeme. 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 11 adet 2017 Model Fıat Egea Sedan 1.4 Easy HB benzinli araç, 1 adet 2017 Model Fıat Egea 1.6 110 HB otomatik benzinli araç ve 28 adet yönetici koltuğu karşılığında açık arttırma usulü ile mübadele edilecektir. 
1) İdarenin;
a)  Adresi: Konya İl Emniyet Müdürlüğü Feritpaşa Mh. Telgırafçı Hamdibey Cd. No:1 PK.42060  Selçuklu-KONYA
 b)  Telefon ve faks numarası:  Santral: 0(332) 237 64 00   G s m: 0(505)  318 42 00   F a x: 0(332) 235 25 16
2) Mübadele Konusu.
a)  Niteliği, Türü Ve Miktarı:  Ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 42 (Kırk İki ) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli Araç yaklaşık 20.000 kg hurda demir, yaklaşık 4.000 kg Alüminyum hurdası, yaklaşık 2.000 kg Elektronik hurda, yaklaşık 2.000 kg galvaniz malzeme, yaklaşık 3.000 kg atık kağıt, yaklaşık 2.800 kg atık madeni yağ ve yaklaşık 2500 kg ahşap malzeme
Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri:
 Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve diğer malzemeler Konya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
        c                c)  Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (10) iş günü içinde teslim edilecektir.
        d)  Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (10) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur bu işlemlerden doğan vergi resim, harç, nakliye yükleniciye aittir. 
       3) Mübadelenin;
a)  Yapılacağı Yer: Konya Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Toplantı salonu (Polis Evi yanı)
b)  Tarihi ve saati:  25.08.2017 Cuma günü Saat: 10.00
4) Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (19.369 TL ) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
                         i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
                       ii. Güzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair asıl belgeler;
                       i. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
                       ii. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
5)   Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6)  Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Konya İl Emniyet müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir (Polis Evi yanı)Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur, doküman bedeli 50 TL olup Konya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak makbuz karşılığı verilecektir.
7) Açık arttırmaya İsteklilerin vermiş olduğu en yüksek yerilen yazılı teklif üzerinden yapılacaktır.
8)  Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir pey miktarı 20 Adet Yönetici Koltuğudur.
9)   İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.
10) Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11) Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
 
12) Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri: 11 adet 2017 Model Egea Sedan 1.4 Hp Easy Benzinli Beyaz -*1 adet 2017 Model Egea Hp 1.6 Otomatik Benzinli Beyaz araç ve 38 adet yönetici koltuğu (özellikler ayrıntılı olarak teknik şartnamede belirtilmiştir)
 
13) Mübadele konusu taşıtların özelikleri.
S,N
PLAKA
CİNSİ
MARKA
TİPİ
MODELİ
DURUMU
1
42A0287
KAMYONET
FORD
CONNECT
2011
Onarımla Kullanılır
2
42A0419
OTOBÜS(16-30 Kişi)
ISUZU
MD27 SA
2003
Onarımla Kullanılır
3
42A0524
OTOMOBİL
RENAULT
CLİO
2005
Onarımla Kullanılır
4
42A0521
MOTOSİKLET
BMW
F650
2005
Onarımla Kullanılır
5
42A0748
OTOMOBİL
FIAT
LİNEA
2011
Onarımla Kullanılır
6
42A0049
KAMYONET
FORD
CONNECT
2004
Onarımla Kullanılır
7
42A0051
OTOMOBİL
TOYOTA
COROLLA
2002
Onarımla Kullanılır
8
42A0052
OTOMOBİL
TOYOTA
COROLLA
2002
Onarımla Kullanılır
9
42A0076
OTOMOBİL
HYUNDAI
ACCENT
2001
Onarımla Kullanılır
10
42A0081
OTOMOBİL
RENAULT
19 EUROPA
2001
Onarımla Kullanılır
11
42A0130
KAMYONET
FIAT
DOBLO
2007
Onarımla Kullanılır
12
42A0148
KAMYONET
PEUGEOT
BOXER
2000
Onarımla Kullanılır
13
42A0156
OTOMOBİL
TOYOTA
COROLLA
2004
Onarımla Kullanılır
14
42A0159
OTOMOBİL
TOYOTA
COROLLA
2004
Onarımla Kullanılır
15
42A0165
KAMYONET
FORD
CONNECT
2004
Onarımla Kullanılır
16
42A0181
MİNİBÜS
FORD
TRANSİT
2003
Onarımla Kullanılır
17
42A0228
OTOMOBİL
RENAULT
19 EUROPA
2000
Onarımla Kullanılır
18
42A0237
KAMYONET
FORD
CONNECT
2004
Onarımla Kullanılır
19
42A0257
MOTOSİKLET
HONDA
XL 1000
2006
Onarımla Kullanılır
20
42A0462
KAMYONET
FORD
CONNECT
2004
Onarımla Kullanılır
21
42A0485
OTOMOBİL
RENAULT
MEGANE
2004
Onarımla Kullanılır
22
42A0506
OTOMOBİL
RENAULT
MEGANE
2005
Onarımla Kullanılır
23
42A0522
MOTOSİKLET
BMW
F650
2005
Onarımla Kullanılır
24
42A0579
KAMYONET
RENAULT
KANGOO
2007
Onarımla Kullanılır
25
42A0589
OTOMOBİL
RENAULT
CLİO
2007
Onarımla Kullanılır
26
42A0594
OTOMOBİL
RENAULT
CLİO
2007
Onarımla Kullanılır
27
42A0595
OTOMOBİL
RENAULT
CLİO
2007
Onarımla Kullanılır
28
42A0597
OTOMOBİL
RENAULT
CLİO
2007
Onarımla Kullanılır
29
42A0598
KAMYONET
RENAULT
KANGOO
2007
Onarımla Kullanılır
30
42A0632
OTOMOBİL
RENAULT
CLİO
2007
Onarımla Kullanılır
31
42A0633
OTOMOBİL
RENAULT
CLİO
2007
Onarımla Kullanılır
32
42A0634
OTOMOBİL
RENAULT
CLİO
2007
Onarımla Kullanılır
33
42A0658
MOTOSİKLET
HONDA 
XL 1000
2007
Onarımla Kullanılır
34
42A0663
KAMYONET
VOLKSWAGEN
CADDY
2007
Onarımla Kullanılır
35
42A0671
OTOMOBİL
VOLKSWAGEN
GOLF
2008
Onarımla Kullanılır
36
42A0678
OTOMOBİL
RENAULT
MEGANE
2009
Onarımla Kullanılır
37
42A0746
OTOMOBİL
FIAT
LİNEA
2011
Onarımla Kullanılır
38
42A0304
ARAZİ TAŞITI
LAND
ROVER
1996
Onarımla Kullanılır
39
42A0340
OTOBÜS(16-30 Kişi)
ISUZU
MD27 SA
2000
Onarımla Kullanılır
40
42A0674
KAMYONET
RENAULT
KANGOO
2009
Onarımla Kullanılır
41
42A0571
KAMYONET
RENAULT
KANGOO
2007
Onarımla Kullanılır
42
42A0037
2012
FORD
TRANSİT
MİNİBÜS
Onarımla kullanılır
 
 
14) Mübadele konusu hurda niteliği taşıyan taşınır malların özellikleri
 
 
S.N
CİNSİ
MİKTARI
DURUMU
1
Muhtelif Hurda demir malzemesi
Yaklaşık 20000 kg
Hurda
2
Alüminyum hurda araç plakaları
Yaklaşık 4.000 kg
Hurda
3
Elektronik hurda
Yaklaşık 2.000 kg
Hurda
4
Galvaniz malzeme,
Yaklaşık 2.000 kg
Hurda
5
Atık kağıt
Yaklaşık 3.000 kg
Hurda
6
Atık madeni yağ
Yaklaşık 2.800 kg
Hurda
7
Ahşap malzeme
Yaklaşık 2500 kg
Hurda
 
15) Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hurdalar Konya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü  Deposunda(Meram Ek Hizmet Binası trafik tescil şube müdürlüğü yanı) araçlar ise Ulaştırma Şube Müdürlüğü otoparkında  (Polis Evi Yanı )görülebilir.
16) Mübadele konusu hurda malzemelerin miktarı yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır.
17) Mübadele açık artırma usulü yapılacaktır.
18) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
19) İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
20)  Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 645.659,98 TL’ dir.
 
        Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Konya Valiliği
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polis Eşleri Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • Polsan
 • Ulusal Ulaşım
 • Göç İdaresi