Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

pasaport

Giriş

PASAPORT İŞLEMLERİ GENEL BİLGİLERİ 

     -Yetkili makamlarca verilen ve bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan ve hamilinin kimlik bilgilerini içeren belgeye pasaport denir.

     -Pasaportlar İçişleri Bakanlığınca, Bakanlık adına Valiliklerce (İl Emniyet Müdürlüklerince) ve yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca verilir.

     -E-pasaport müracaatları istisnai durumlar hariç, ortalama 5-10 dk. İçerisinde tamamlanmakta ve tanzim edilmek üzere elektronik ortamda Ankara’da bulunan Pasaport Basım Merkezine gönderilmektedir.

     -Pasaport müracaat işlemlerinde MERNİS kayıtları esas alınmaktadır. Nüfus Cüzdanı bilgilerinde herhangi bir değişiklik (evlenme- boşanma, mahkeme kararı ile adı, soyadı vb.) olması durumunda pasaportunda değişmesi gerekmektedir.

      -Basım işlemi tamamlanan pasaportlar; yurt içinde PTT kargo aracılığı ile 3-7 gün (istisnai durumlar hariç)  içerisinde bizzat hamiline veya müracaat esnasında belirtilen alıcısına elden teslim edilmektedir.

      -Kişilerin isimleri ile kişileştirilen pasaportların süresi bittikten sonra pasaportların hükmü bitmektedir. Aynı pasaportların uzatılması (temdit edilmesi) mümkün değildir. Yeni bir pasaport almak için mevcut pasaportunuz ile tekrar Pasaport Şube Müdürlüğüne yeni pasaport için müracaat etmeniz gerekmektedir.

     -Pasaportun kaybolması, çalınması vb. durumlarda pasaportun başkaları tarafından kullanımını engellemek amacıyla, mahallin İl Emniyet Müdürlüğü-Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. (Zayi kaydı)

      -Kaybolan, çalınan veya herhangi bir nedenle değiştirilen pasaport süreleri, harçsız olarak yeni pasaporta aktarılır; ancak pasaport müracaat işlemleri için gerekli belgeler ile defter bedelinin ödendiğine dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.

     -Vatandaşlarımızın yazılı talepte bulunmaları halinde, mevcut geçerli pasaportları iptal edilmeden kendilerine ikinci bir pasaport verilmektedir.

     -Pasaportların basılıp gönderilmesi aşaması Ankara ilinde yapıldığı ve dolayısıyla belirli bir zamanı aldığından, Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için en az 15 gün önce Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri uygun olacaktır.

      -Pasaport tanzim merkezinde üretilen ve PTT’ye teslimi yapılan pasaportlar cep telefonuna gönderilen barkod numarası ile http://www.ptt.gov.tr adresinden takip edilmektedir.​

Detaylı bilgi için http://www.epasaport.gov.tr sitesini ziyaret ediniz.

PASAPORT TÜRLERİ

 

pasaportlar.jpg


 

UMUMA MAHSUS PASAPORT

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Damgalı pasaport alma hakkına haiz olmayan Türk vatandaşlarına düzenlenir.

Umuma Mahsus Pasaportlar; 6 aydan az olmamak kaydıyla, 18 yaşına kadar olanlara en fazla 5 yıl, 18 yaşını doldurmuş olanlara en fazla 10 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

     -Nüfus cüzdanının aslı (üzerinde T.C. Kimlik numarası yazmalı, yakın tarihte düzenlenmiş olmalı, ayrıca nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum yeri, medeni hal ve diğer kimlik bilgilerinde yapılan değişikliklerden sonraki tarihli olmalı)

      -Son altı ay içinde çekilmiş ICAO standartlarına uygun 5x6 cm ebadında arka fonu beyaz iki (2) adet biyometrik fotoğraf  (şartlara uymayan fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir),

       -Parmak izi alındı belgesi, (Pasaport Şubemizde alınmaktadır)

     -Ergin olmayanlar için muvafakat name, (Yaşı küçük (18 yaşından gün almamış) olan çocukların anne ve   babanın veya kanuni temsilcilerinin noterden vereceği muvafakat namenin getirilmesi veya anne ve    babanın pasaport şubesine bizzat gelerek dolduracakları muvafakat name gerekmektedir.)

      -Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakat name

       -Varsa mahkemelerce verilen velayet veya vasi Kararı,

      -Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

      -Varsa daha önce alınmış olduğu pasaportlar

     -25 yaşını doldurmamış olup, harçsız pasaport almak isteyen öğrencilerden, öğrenim görülen kurumdan (ıslak imzalı ve mühürlü) veya e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri

      -Pasaport harç ve cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (Aslı)

     -Türkiye'deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı. Bunlar dışındaki kişiler ise Milli Eğitim Bakanlığından alacakları yazıyı başvuracakları merkeze ibraz edeceklerdir.

HUSUSİ PASAPORT

-Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar, Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanları​

-1, 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolara karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri

-1. derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına,

-Diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

-Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

-Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de (Başkası ile evlenmemiş olmak kaydıyla dul eşler dahil) aynı tür pasaport verilir.

-Ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam -eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

-Ayrıca 2014 yılında yapılan yönetmelik değişikliğine istinaden, derecesi 3.  ve altı olan memurların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları şartı da getirilmiştir.

-Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

     -Nüfus cüzdanının aslı (üzerinde T.C. Kimlik numarası yazmalı, yakın tarihte düzenlenmiş olmalı, ayrıca nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum yeri, medeni hal ve diğer kimlik bilgilerinde yapılan değişikliklerden sonraki tarihli olmalı)

      -Son altı ay içinde çekilmiş ICAO standartlarına uygun 5x6 cm ebadında arka fonu beyaz iki (2) adet  biyometrik fotoğraf  (şartlara uymayan fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir),

      -Kurumu tarafından düzenlenen matbu “Talep Formu” (Çalışanlar, talep formlarını kendi çalıştıkları  kurumdan, emekli olan veya istifa edenler ise ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)

     -Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge

       -Parmak izi alındı belgesi, (Pasaport Şubemizde alınmaktadır)

       -Varsa daha önce alınmış olduğu pasaportlar

      -Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (Aslı)

      -13 ile 25 yaş aralığındaki öğrenci olan çocukları için, öğrenim görülen kurumdan (ıslak imzalı ve mühürlü) veya e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri

      -Bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği Sağlık Kurulu Raporu,

      -Ergin olmayanlar için muvafakat name, (Yaşı küçük (18 yaşından gün almamış) olan çocukların anne ve babanın veya kanuni temsilcilerinin noterden vereceği muvafakat namenin getirilmesi veya anne ve babanın pasaport şubesine bizzat gelerek dolduracakları muvafakat name gerekmektedir.)

     -Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakat name

       -Varsa mahkemelerce verilen velayet veya vasi Kararı,

     -Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

     

"İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”  (23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 Söz konusu Karar ile;

 - Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında mal ihracatı yapmak şartıyla, ihracatı;  

·         1-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),

·         10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),

·         25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),

·         50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,

·         100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

 -Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport firma sahibi, ortağı ve çalışanlarına sağlanabilecek olup, eş ve çocukları kapsamayacaktır.

 

 -Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.  

 -Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

 

 -İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

 -Hususi Damgalı Pasaport müracaatı İçişleri ve Ekonomi Bakanlığınca müşterek belirlenen talep formu aracılığıyla müracaat formu doldurularak İhracatçı Birliğine sunulacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.

 

 -Hususi Damgalı Pasaport alabilme şartlarını taşımadığı tespit edilen veya şartlardan birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün için pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

 -Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.

 

HİZMET PASAPORTU

Kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere düzenlenir.

                Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Hizmet Damgalı Pasaportun süresi olsa dahi, daha sonra farklı bir göreve gidişte hizmet damgalı pasaport formu kurumca tanzim edilerek, sisteme kaydedilmek üzere ilgili Emniyet Müdürlüklerine gönderilir.

Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilir.

Hizmet pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilir,  harca tabi değildir.

Seyahat edilecek ülke vize istemiyorsa, görevlendirme tarihinden 15 gün önce; vize istiyorsa, görevlendirme tarihinden 25 gün önce Hizmet pasaportu müracaatı yapılmalıdır. Bu sürelerden daha önce yapılan hizmet pasaportu başvuruları kabul edilmemektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

     -Nüfus cüzdanının aslı (üzerinde T.C. Kimlik numarası yazmalı, yakın tarihte düzenlenmiş olmalı, ayrıca nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum yeri, medeni hal ve diğer kimlik bilgilerinde yapılan değişikliklerden sonraki tarihli olmalı)

      -Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu

      -Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (Aslı)13 ile 25 yaş aralığındaki öğrenci olan çocukları için, öğrenim görülen kurumdan (ıslak imzalı ve mühürlü) veya e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri

     -Son altı ay içinde çekilmiş ICAO standartlarına uygun 5x6 cm ebadında arka fonu beyaz iki (2) adet biyometrik fotoğraf  (şartlara uymayan fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir)

      -Parmak izi alındı belgesi, (Pasaport Şubemizde alınmaktadır)

      -Varsa daha önce alınmış olduğu pasaportlar

      -Daha  önceden alınmış umuma mahsus pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak surette başvuru sırasında getirilmesi, hak sahiplerinde değilse formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gerekmektedir.

     -Ergin olmayanlar için muvafakat name, (Yaşı küçük (18 yaşından gün almamış) olan çocukların anne ve babanın veya kanuni temsilcilerinin noterden vereceği muvafakat namenin getirilmesi veya anne ve babanın pasaport şubesine bizzat gelerek dolduracakları muvafakat name gerekmektedir.)

     -Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakat name

      -Varsa mahkemelerce verilen velayet veya vasi Kararı,

     -Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

     -Bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği Sağlık Kurulu Raporu

 

2017 Yılı harç ve Cüzdan Bedelleri;

 

Süre

Harç Bedeli

Pasaport Cüzdan Bedeli

Toplam

6 AY

137,40 TL

108,00 TL

245,40 TL

1 YIL

200,80 TL

108,00 TL

308,80TL

2 YIL

327,80 TL

108,00 TL

435,80 TL

3 YIL

465,50 TL

108,00 TL

573,50 TL

5-10 YIL

656,00 TL

108,00 TL​

764,00 TL

 

Hususi ve Hizmet pasaportlarında harç ödenmesine gerek olmayıp, sadece cüzdan bedeli ödenmesi gerekmektedir. 

          Ayrıca; 2016 yılı başında gerçekleşen kanun değişikliği ile öğrenci olup, 25 yaşını doldurmamış olanlara harçsız (sadece defter bedeli alınarak), beş yıl süreli pasaport verilmektedir.  Bunun için öğrenim görülen kurumdan (ıslak imzalı ve mühürlü) veya e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgelerinin getirilmesi gerekmektedir.

       Pasaport Cüzdan ve Harç Bedelleri, Alaaddin Vergi Dairesi Müdürlüğü, Tüm Maliye Vezneleri ile Anlaşmalı Bankalar Tarafından Tahsil Edilmektedir. Bankalar tarafından düzenlenen makbuzlarda "Tahsil Edilmiştir" Kaşesi ile "Tahsil Eden" Kaşesi Mutlaka Vurulacaktır. 


Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) Pasaport Formları ;

      >> Hizmet (Gri) Pasaport formu  indir   

      >> Hususi (Yeşil) Pasaport formu indir

      >> İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgali Pasaport Talep Formu

      >> Kurum Yetkilileri için Pasaport İmza Sirküleri formu indir

İlimizde Pasaport Başvurusu Yapabileceğiniz Birimler Aşağıda Sunulmuştur.

  Birim Adı ​

Birim Adresi ​

Konya Merkez​

Musalla Baglari Mah. Telgrafçi Hamdi Bey Cad. Tel:(03322376400)​

Konya - Akşehir​

Selçuk Mah. Güvercinlik Sok. 7/1 Tel:(03328133227)-8060 ​

Konya - Cihanbeyli​

Karsiyaka Mah.Ankara-Konya Devlet Karayolu üzeri No:60 Tel:(03326734125)​

Konya - Çumra​

Tel:(03324471181)​

​Konya - Ereğli

Ziya Gökalp Mah. Meydanbasi Cd.No:31 Tel:(03327100057)​

​Konya - Ilgın

​Tel:(03328816818)

​Konya - Kulu

Yeni Mah.Olaf Palme Bulvari No:195 Tel:(03326416444)​

​Konya - Beyşehir

Içerisehir Mah, Esrefoglu Cad. No:10 Tel:(03325123811)​

Konya - Seydişehir​

Kizilcalar Mah. Seyit Yasar Kocabas Cd. No:3 Tel:(03325822630)​

Not:

(Hizmet ve Hususi Pasaport müracaatları Sadece Konya merkez Pasaport Şube Müdürlüğünde alınmaktadır. ​

 • İçişleri Bakanlığı
 • Konya Valiliği
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polis Eşleri Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • Polsan
 • Ulusal Ulaşım
 • Göç İdaresi